ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

TОператор на оваа Интернет продавница и давател на услуги е ONEBRAND TRADING LIMITED со седиште во Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus. Можно е да се контактирате со операторот преку посебна форма за контакт достапна на обележувач: „CONTACT“ на Интернет-страницата на операторот: https://mk.healthlabs.shop

ТАБЕЛА НА СОДРЖИНА:

 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
 2. ОСНОВИ НА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ
 3. ЦЕЛ, ОСНОВА, ПЕРИОД И ОБЕМ НА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦАТА
 4. ПРИМАЧИ НА ПОДАТОЦИ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА
 5. ПРОФИЛИРАЊЕ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА
 6. ПРАВА НА ЛИЦАТА НА КОИ СЕ УПОРНУВААТ ПОДАТОЦИТЕ
 7. КОЛАЦИ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦАТА, ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВЕДБА И АНАЛИТИКА
 8. ЗАВРШНИ РЕЗОЛУЦИИ
 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

  1. Оваа политика за приватност на Интернет продавницата има информативен карактер, што значи дека не е извор на обврски на лицата на кои се однесуваат податоците. Политиката за приватност ги содржи претежно правилата за обработка на лични податоци од страна на Администраторот во Интернет продавницата во опсегот, во кој Администраторот обезбедува Електронски услуги со посредство на Продавницата, вклучувајќи ги основите, целите и обемот на обработката на личните податоци и правата на лица за кои се однесуваат податоците како и информации за опсегот на примена на датотеките за колачиња и аналитичките алатки во Интернет продавницата.
  2. Администраторот на личните податоци собрани преку Интернет продавницата е операторот назначен на почетокот на оваа политика (во натамошниот текст „Администратор“). Операторот е администратор само во делокругот во кој личните податоци се обработуваат од него во врска со обезбедувањето на електронски услуги. Операторот ги обработува личните податоци во врска со склучувањето и завршувањето на договорите за продажба само како единица за обработка. Администратор на лични податоци кои се обработуваат во врска со склучување и комплетирање на Договори за продажба е Продажбата, која ги обработува личните податоци за цели и правила наведени во Политиката за приватност достапна на веб-страницата.
  3. Лицето на кое се однесуваат податоците може да контактира со администраторот особено преку Формуларот за контакт.
  4. Личните податоци Администраторот ги обработува во согласност со обврзувачките одредби на законот, особено во согласност со член 13 одд. 1 и 2 од Диспозиција на Европскиот парламент и Советот (ЕУ) 2016/679 од 27 април 2016 година за заштита на физичките лица во врска со обработката на лични податоци и за укинување на Директивата 95/46/ЕЗ (општа диспозиција за заштита на податоците) (во натамошниот текст „RODO“, „GDPR“ или „GDPR Disposition“. Официјалниот текст на GDPR DispositionLink
  5. Користењето на Интернет продавницата, вклучително и користењето на Билтен, е доброволно. Слично на тоа, давањето лични податоци од страна на лицето кое ја користи Интернет продавницата е доброволно, со резерва на два исклучоци: (1) склучување договори со администраторот - необезбедување, во случаи и во обемот наведен во веб-страницата на Интернет продавницата и во Правилникот за Интернет продавница и оваа политика за приватност, личните податоци неопходни за склучување договор за обезбедување на Електронска услуга со Администраторот резултира со немање можност за склучување на овој договор. Давањето на личните податоци во таков случај доколку договорно барање и доколку лицето на кое се однесуваат податоците сака да склучи даден договор со администраторот, тогаш тој е должен да ги даде бараните податоци. Секој пат кога обемот на податоци потребни за склучување на договорот е однапред наведен на веб-страницата на Интернет продавницата и во Правилникот за Интернет продавница; (2) Законски обврски на администраторот - обезбедувањето на лични податоци е законско барање кое произлегува од заеднички обврзувачките одредби на законот со кои на администраторот му е наметната обврска за обработка на личните податоци и доколку тие не му бидат дадени тоа ќе го оневозможи администраторот да ги исполни своите обврски.
  6. Администраторот презема посебни напори за заштита на интересите на лицата на кои се однесуваат личните податоци, особено тој е одговорен и претставува дека податоците што ги собира се: (1) обработени во согласност со закон; (2) собрани за означени, законски цели и не се предмет на понатамошна обработка што не е во согласност со овие цели; (3) суштински точни и соодветни на целите за кои се обработуваат; (4) складирани во форма што овозможува идентификација на лицата на кои тие се однесуваат, не подолго отколку што е потребно за да се постигне целта на обработката на податоците и (5) обработката на начин со кој се обезбедува соодветна безбедност на личните податоци, вклучително и заштитата против забранета или незаконска обработка, случајна загуба, уништување или оштетување со соодветни технички или организациски средства.
  7. Сметајќи ја природата, обемот, контекстот и целите на обработката и ризикот од повреда на правата или слободите на физичките лица со различна веројатност и тежина на ризикот, администраторот спроведува соодветни технички и организациски средства така што обработката е во согласност со GDPR и GDPR и за да може да се докаже. Средствата, кога е потребно, ќе бидат предмет на преглед и ажурирање. Администраторот применува технички средства за спречување на добивање и менување на електронски испратените лични податоци од неовластени лица.
  8. Сите зборови, изрази и акроними што се појавуваат во оваа политика за приватност и почнуваат со голема буква (на пример, продавач, оператор, интернет продавница, електронска услуга) треба да се разберат во согласност со нивната дефиниција содржана во Правилникот за Интернет продавницата достапна на Интернет. Сајтови за складирање.
 2. ОСНОВИ НА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

  1. Администраторот е овластен да обработува лични податоци во случаи кога - и во таков обем, во кој - е исполнет барем еден од следниве услови: (1) лицето за кое податоците се однесуваат дало согласност за обработка на неговите или нејзините лични податоци за една или повеќе специфични цели; (2) обработката е неопходна за извршување на договорот, при што странка е лицето за кое се однесуваат податоците, пред склучување на договорот; (3) обработката е неопходна за исполнување на законската обврска на администраторот; или (4) обработката е неопходна за цели кои произлегуваат од законски оправдани интереси остварени од страна на администраторот или од трето лице, освен во ситуација во која основните права и слободи на засегнатото лице имаат императивна природа кон овие интереси, кои бараат заштита на личните податоци, особено кога засегнатото лице за кое податоците се однесуваат е дете.
  2. За обработка на лични податоци од страна на администраторот секогаш кога има потреба од најмалку еден од основните фактори наведени во точка 2.1 од Политиката за приватност Специфичните основи за обработка на лични податоци на лица кои користат Интернет продавница Клиентите од страна на администраторот се наведени во следната точка од Политиката за приватност - во врска со дадена цел на обработка на лични податоци од страна на Администраторот.
 3. ЦЕЛ, ОСНОВА, ПЕРИОД И ОБЕМ НА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦАТА

  1. Секој пат кога целта, основата, периодот и обемот на личните податоци на примачот обработени од Администраторот произлегуваат од дејствијата преземени во Интернет продавницата од страна на лицето на кое се однесуваат податоците.
  2. Администраторот може да обработува лични податоци во Интернет продавницата за следните цели, според следните правила, во периоди и во следниот опсег:
   Цел на обработката на податоците Правна основа на обработка и период на складирање на податоците Опсег на обработка на податоци
   Пополнување на Договорот за обезбедување на електронски услуги од страна на администраторот

   или преземање дејствија по барање на лице на кое се однесуваат податоците, пред склучување на горенаведениот договор
   Член 6 одд. 1 буква б) од Диспозиција за GDPR (извршување на договор)

   Податоците се чуваат за период кој е неопходен за извршување, раскинување или истекување на договор склучен поинаку.
   Максималниот опсег: име и презиме, електронска адреса; телефонски број: адреса за испорака (улица, број на куќа, број на стан, поштенски број, град, земја), адреса на живеење/делов/седиште (ако е различна од адресата за испорака).

   Во случај на клиенти, кои не се потрошувачи, администраторот може дополнително да ги обработи деловната компанија и даночниот ID (NIP) на примателот на услугата или клиентот.
   Директен маркетинг на администраторот Член 6 одд. 1 буква ѓ) од Диспозицијата за GDPR (правно разумен интерес на администраторот)

   Податоците се чуваат за периодот на постоење на законски разумни интереси остварени од администраторот, но не подолго од периодот на ограничување на побарувањата во однос на лицето на кое се однесуваат податоците, за сметка на деловна активност што ја води администраторот. Администратор. Рокот на застареност е одреден со одредбите на законот, особено со граѓанскиот законик (основниот рок на застареност за побарувањата поврзани со водење на стопанската дејност е три години).

   Администраторот не смее да обработува податоци за целите на директен маркетинг во случај ако во овој обем е изразен ефективен приговор од лицето на кое се однесува датумот.
   Адреса на електронска пошта, телефонски број
   Маркетинг Член 6 одд. 1 буква а) од Диспозиција за GDPR (согласност)

   Податоците се чуваат до моментот на повлекување на согласноста од засегнатото лице за понатамошна обработка на податоците за таа цел.
   Име, адреса на електронска пошта, телефонски број
   Водење сметководствени книги од страна на продавачот Член 6 одд. 1 буква в) од Диспозиција GDPR во врска со чл. 74 сек. 2 од законот за сметководство од 30 јануари 2018 година (Ј од закони 2018 точка 395)

   Податоците се чуваат за период што го налагаат одредбите на законот, кои на администраторот му наредуваат чување на сметководствените книги (5 години, сметајќи се од почетокот на годината што следи по годината на промет на која се однесуваат податоците).
   Име и презиме; адреса на живеење/претпријатие/седиште (ако е различна од адресата за испорака), име на компанијата и даночен идентификациски број на клиентот (NIP).
   Воспоставување, следење или заштита на побарувања кои Администраторот може да ги има или кои би можеле да бидат покренати против Администраторот Член 6 одд. 1 буква ѓ) од Диспозиција за GDPR

   Податоците се чуваат за периодот на постоење на законски разумни интереси остварени од администраторот, но не подолго од периодот на ограничување на побарувањата во однос на лицето на кое се однесуваат податоците, за сметка на деловна активност што ја води администраторот. Администратор. Рокот на застареност е определен со одредбите на законот, особено со граѓанскиот законик (основниот рок на застареност за побарувањата поврзани со водење на стопанската дејност е три години, а за купопродажниот договор две години).
   Име и презиме, електронска адреса; телефонски број: адреса за испорака (улица, број на куќа, број на стан, поштенски број, град, земја), адреса на живеење/делов/седиште (ако е различна од адресата за испорака).

   Во случај на клиенти, кои не се потрошувачи, администраторот може дополнително да ги обработи деловната компанија и даночниот матичен број (НИП) на Клиентот.

   Цел на обработката на податоците

   Пополнување на Договорот за давање на електронски услуги од страна на администраторот или преземање дејствија на барање на лице на кое се однесуваат податоците, пред склучување на горенаведениот договор.

   Правна основа на обработка и период на складирање на податоците

   Член 6 одд. 1 буква б) од Диспозиција за GDPR (извршување на договор)

   Податоците се чуваат за период кој е неопходен за извршување, раскинување или истекување на договор склучен поинаку.

   Опсег на обработка на податоци

   Максималниот опсег: име и презиме, електронска адреса; телефонски број: адреса за испорака (улица, број на куќа, број на стан, поштенски број, град, земја), адреса на живеење/делов/седиште (ако е различна од адресата за испорака).

   Во случај на клиенти, кои не се потрошувачи, администраторот може дополнително да ги обработи деловната компанија и даночниот ID (NIP) на примателот на услугата или клиентот.

   Цел на обработката на податоците

   Директен маркетинг на администраторот

   Правна основа на обработка и период на складирање на податоците

   Член 6 одд. 1 буква ѓ) од Диспозицијата за GDPR (правно разумен интерес на администраторот)

   Податоците се чуваат за периодот на постоење на законски разумни интереси остварени од администраторот, но не подолго од периодот на ограничување на побарувањата во однос на лицето на кое се однесуваат податоците, за сметка на деловна активност што ја води администраторот. Администратор. Рокот на застареност е одреден со одредбите на законот, особено со граѓанскиот законик (основниот рок на застареност за побарувањата поврзани со водење на стопанската дејност е три години).

   Администраторот не смее да обработува податоци за целите на директен маркетинг во случај ако во овој обем е изразен ефективен приговор од лицето на кое се однесува датумот.

   Опсег на обработка на податоци

   Адреса на електронска пошта, телефонски број

   Цел на обработката на податоците

   Маркетинг

   Правна основа на обработка и период на складирање на податоците

   Член 6 одд. 1 буква а) од Диспозиција за GDPR (согласност)

   Податоците се чуваат до моментот на повлекување на согласноста од засегнатото лице за понатамошна обработка на податоците за таа цел.

   Опсег на обработка на податоци

   Име, адреса на електронска пошта, телефонски број

   Цел на обработката на податоците

   Водење сметководствени книги од страна на продавачот

   Правна основа на обработка и период на складирање на податоците

   Член 6 одд. 1 буква в) од Диспозиција GDPR во врска со чл. 74 сек. 2 од законот за сметководство од 30 јануари 2018 година (Ј од закони 2018 точка 395)

   Податоците се чуваат за период што го налагаат одредбите на законот, кои на администраторот му наредуваат чување на сметководствените книги (5 години, сметајќи се од почетокот на годината што следи по годината на промет на која се однесуваат податоците).

   Опсег на обработка на податоци

   Име и презиме; адреса на живеење/претпријатие/седиште (ако е различна од адресата за испорака), име на компанијата и даночен идентификациски број на клиентот (NIP).

   Цел на обработката на податоците

   Воспоставување, следење или заштита на побарувања кои Администраторот може да ги има или кои би можеле да бидат покренати против Администраторот

   Правна основа на обработка и период на складирање на податоците

   Член 6 одд. 1 буква ѓ) од Диспозиција за GDPR

   Податоците се чуваат за периодот на постоење на законски разумни интереси остварени од администраторот, но не подолго од периодот на ограничување на побарувањата во однос на лицето на кое се однесуваат податоците, за сметка на деловна активност што ја води администраторот. Администратор. Рокот на застареност е определен со одредбите на законот, особено со граѓанскиот законик (основниот рок на застареност за побарувањата поврзани со водење на стопанската дејност е три години, а за купопродажниот договор две години).

   Опсег на обработка на податоци

   Име и презиме, електронска адреса; телефонски број: адреса за испорака (улица, број на куќа, број на стан, поштенски број, град, земја), адреса на живеење/делов/седиште (ако е различна од адресата за испорака).

   Во случај на клиенти, кои не се потрошувачи, администраторот може дополнително да ги обработи деловната компанија и даночниот ID (NIP) на примателот на услугата или клиентот.

 4. ПРИМАЧИ НА ПОДАТОЦИ

  1. За правилно функционирање на Интернет продавницата, а исто така и за обезбедување на Електронски Услуги, неопходно е да се користат услуги од аутсорсинг субјекти (како што е провајдерот на софтвер). Покрај тоа, додека Интернет продавницата ја спроведува и управува операторот, кој го организира склучувањето на договори за продажба помеѓу продавачот и клиентот, исто така е можно да се споделат личните податоци на продавачот во врска со преземање активности поврзани со склучување на Договор за продажба. Администраторот ги користи само услугите на таквите обработувачки субјекти, кои обезбедуваат доволно гаранции за спроведување на релевантни технички и организациски средства, така што обработката ги исполнува барањата на РОДО диспозиција и ги штити правата на лицата за кои се однесуваат податоците.
  2. Давањето на податоците од страна на Администраторот не се случува во секој случај и не на сите приматели наведени во политиката за приватност или во категоријата приматели - Администраторот ги обезбедува податоците само кога тоа е неопходно за завршување на дадена цел на обработка на лични податоци и само во овој опсег неопходен за исполнување на оваа цел. На пример, ако клиентот користи формулар за контакт без да склучи договор за продажба, неговите податоци не се предаваат на продавачот, освен ако тоа го бара лицето на кое се однесуваат податоците.
  3. Личните податоци на клиентите може да се пренесат на следните примачи или категорија примачи:
   1. даватели на сметководствени услуги, правни и советодавни услуги кои му обезбедуваат на Администраторот сметководствена, правна или консултантска поддршка (особено сметководствена канцеларија, адвокатска канцеларија или фирма за наплата на долгови) - Администраторот ги обезбедува собраните лични податоци на Клиентот на избраниот добавувач постапувајќи според неговите во име само во случај и во обемот неопходен за да се заврши одредена цел на обработка на податоците, што е во согласност со оваа политика за приватност.
  4. Личните податоци на клиентите нема да бидат доставени до други земји.
 5. ПРОФИЛИРАЊЕ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

  1. Диспозицијата за GDPR наметнува на администраторот обврска да информира за автоматско одлучување, како и за профилирањето споменато во чл. 22 сек. 1 и 4 од Диспозицијата за GDPR и - барем во овие случаи - релевантни информации за правилата за нивно преземање и за значењето и очекуваните последици од таквата обработка за лицето на кое се однесуваат податоците. Имајќи го предвид горенаведеното, Администраторот, во оваа точка од политиката за приватност, дава информации за можното профилирање.
  2. Администраторот може да го користи профилирањето во Интернет продавницата за цели на директен маркетинг, но одлуките донесени врз оваа основа од страна на Администраторот не се однесуваат на склучување или одбивање на склучување на Договорот за продажба, ниту на можноста за користење на Електронски услуги во Интернет продавницата. Ефектот од користењето на профилирањето во Интернет продавницата може да биде, на пример, давање попуст на дадено лице, испраќање него или неа код за попуст, потсетување за незавршено купување, испраќање предлог за производ, кој може да одговара на интересите или преференциите на дадениот лице или да му предложи подобри услови во споредба со стандардната понуда на Интернет продавницата. И покрај профилирањето, конкретната личност е таа што одлучува слободно, дали сака да го искористи добиениот попуст на ваков начин или подобри услови и да пазари во Интернет продавницата.
  3. Профилирањето во Интернет продавницата се состои во автоматска анализа или прогноза на однесувањето на одредена личност во Интернет продавницата, на пример со додавање на одреден производ во кошницата, прегледување низ одредени страници на производи во Интернет продавницата или со анализа на постојните историја на направени купувања во Интернет продавницата. Услов за ова профилирање е администраторот да има лични податоци за такво лице за да може подоцна да му испрати код за попуст.
  4. Лицето на кое се однесуваат податоците има право да не биде предмет на одлуката која се заснова само на автоматизирана обработка, вклучително и профилирање и резултира со правни ефекти спрема ова лице или влијае врз него на различен начин.
 6. ПРАВА НА ЛИЦАТА НА КОИ СЕ УПОРНУВААТ ПОДАТОЦИТЕ

  1. Право на пристап, прилагодување, ограничување, бришење или пренос - лицето на кое се однесуваат податоците, има право да бара од администраторот пристап до неговите/нејзините лични податоци, да ги приспособи, да ги избрише („право да се биде заборавен“) или да го ограничи обработката и има право да приговори против обработката, а исто така има право да ги пренесе своите податоци. Деталните услови или извршувањето на горенаведените права се наведени во чл. 15-21 од Диспозиција за GDPR.
  2. Право на повлекување на согласноста во секој момент – лицето чии податоци ги обработува Администраторот врз основа на дадена согласност (врз основа на чл. 6 одд. 1 буква а) или чл. 9 сек. 2 буква а) од Диспозицијата за GDPR), тој или таа има право да ја повлече согласноста во секој момент без влијание врз усогласеноста со правата за обработка, што е направено врз основа на согласноста пред да биде повлечена. Повлекувањето на согласноста е можно преку формулар за контакт или со кликнување на релевантна врска во адресата на е-пошта.
  3. Право на поднесување жалба до надзорен орган – лицето чии податоци ги обработува администраторот, има право да поднесе жалба до надзорниот орган на методот и начинот наведен во одредбите на Диспозицијата за GDPR и полскиот закон. , особено законот за заштита на личните права. Надзорниот орган во Полска е претседател на Заштита на лични податоци.
  4. Право на приговор - лицето на кое се однесуваат податоците има право во секој момент да поднесе приговор - од причини поврзани со неговата конкретна ситуација - против обработката на неговите лични податоци врз основа на чл. 6 сек. 1 буква д) (интерес или јавни задачи) или ѓ) (правно разумен интерес на администраторот), вклучително и профилирање врз основа на овие прописи. Во таков случај, на администраторот не му е дозволено да ги обработува личните податоци, освен ако не докаже постоење на важна, правно разумна основа за обработка, преовладувачка во однос на интересите, правата и слободите на лицето на кое се однесуваат податоците или основите за утврдување, да ги следи или заштити побарувањата.
  5. Право на приговор за директен маркетинг - доколку дадените лични податоци се обработуваат за потребите на директен маркетинг, лицето на кое се однесуваат податоците има право во секој момент да има претензии против обработката на неговите или нејзините лични податоци за потребите на таквите. маркетинг, вклучително и профилирање, во опсегот во кој обработката е поврзана со таков директен маркетинг.
  6. За да се пополнат правата споменати во оваа точка од политиката за приватност, можно е да се контактира со администраторот со испраќање соодветна порака во писмена или електронска форма на адресата на администраторот наведена во преамбулата на политиката за приватност или со употреба на достапната форма за контакт. на веб-страницата на Интернет продавницата.
 7. КОЛАЦИ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦАТА, ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВЕДБА И АНАЛИТИКА

  1. Датотеките со колачиња се мали делови од текстуални пораки во форма на текстуални датотеки, испратени од сервер и испратени од страна на лицето што ја посетува Интернет продавницата (на пример на хард диск на компјутер, лаптоп или флеш картичка за паметен телефон - во зависност на уредот што го користи посетителот на Интернет продавницата). Детални информации за колачињата и нивната историја може да се најдат овде: Link
  2. Операторот може да ги обработува податоците содржани во датотеките со колачиња додека посетителите ја користат Интернет продавницата за следните цели:
   1. идентификација на клиенти како најавени во Интернет продавницата и покажување дека се најавени;
   2. меморирање на производи додадени во кошницата за да се направи нарачка;
   3. меморирање на податоци од исполнетите формулари за нарачки, прашалници или податоци за евиденција на Интернет продавницата;
   4. прилагодување на содржината на Интернет продавницата на индивидуалните преференции на давателот на услуги (на пример во врска со боите, големината на знаците, распоредот на страницата) и оптимизација на користењето на Интернет продавницата;
   5. водење анонимна статистика која го прикажува начинот на користење на Интернет продавницата;
   6. ремаркетинг, имено анализирање на карактеристиките на посетителите на Интернет продавницата преку анонимна анализа на нивните дејствија (како што се повторување посети на одредени локации, клучни зборови итн.) за да се создаде нивниот профил и да им се обезбедат реклами приспособени на очекуваните интереси, исто така кога посетуваат друг Интернет веб-страници во рекламната мрежа на Google Inc. и Facebook Ireland Ltd.;
  3. 3. Стандардно, повеќето интернет прелистувачи достапни на пазарот стандардно прифаќаат зачувување на датотеки со колачиња. Секој има можност да ги специфицира условите за користење на датотеките Cookie со поддршка за поставување на неговиот или нејзиниот сопствен интернет прелистувач. Тоа значи дека е можно делумно да се ограничи (на пример привремено) или целосно да се исклучи опцијата за зачувување колачиња - во последниот случај сепак може да влијае на одредени функционалности на Интернет продавницата (на пример, може да изгледа дека е невозможно да се помине низ патеката за нарачка преку формуларот за нарачка поради фактот што Производите во кошницата не се паметат во следните чекори на правење на нарачката).
  4. 4. Поставките на Интернет-прелистувачот во опсегот на датотеките со колачиња се релевантни од гледна точка на согласност за користење на датотеки со колачиња од нашата Интернет продавница - во согласност со законските одредби таквата согласност може да се изрази и преку поставките на Интернет прелистувач. Во случај да не се даде таква согласност, поставките на интернет-прелистувачот во опсегот на датотеките Cookie треба соодветно да се променат.
  5. 5. Детални информации за промената на поставките во врска со датотеките Cookie и нивното индивидуално бришење во најпопуларните интернет прелистувачи се достапни во делот за помош на Интернет прелистувачот и на следните веб-локации (доволно е да кликнете на дадената врска):
   во прелистувачот Chrome
   во прелистувачот Firefox
   во прелистувачот Internet Explorer
   во прелистувачот Opera
   во прелистувачот Safari
   во прелистувачот Microsoft Edge
  6. Администраторот може да ги користи услугите на Google Analytics, Universal Analytics обезбедени од Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Услугите му помагаат на администраторот да го анализира сообраќајот во Интернет продавницата. Собраните податоци се обработуваат во рамката на горенаведените услуги на анонимен начин (тие се т.н. оперативни податоци, кои ја оневозможуваат идентификацијата на лицето) за генерирање статистички податоци кои му помагаат на администраторот во Интернет продавницата. Податоците имаат колективна и анонимна природа, имено тие не содржат никакво идентификување карактеристики (лични податоци) на лицата кои ја посетуваат веб-страницата на Интернет продавницата Администраторот, кога ги користи горенаведените услуги во Интернет продавницата, собира такви податоци како извори и средства за повикување на посетителите на Интернет продавницата и начинот на нивното однесување на веб-страницата во Интернет продавницата, информации за уредите и прелистувачите од кои влегуваат во веб-локацијата, IP и доменот, географски податоци и де мографски податоци (возраст, пол) и интереси.
  7. Можно е одредено лице лесно да блокира споделување информации за него или неа со Google Analytics, како и неговата или нејзината активност во Интернет продавницата - за таа цел е можно да се инсталира додаток на прелистувачот обезбеден од Google Inc. достапно овде: Врска.
  8. Администраторот може да ја користи услугата на Pixel на Facebook во Интернет продавницата обезбедена од Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Услугата му помага на администраторот да ја измери ефективноста на огласите и да открие какви активности прават посетителите на Интернет продавницата и прикажуваат профилирани реклами на овие посетители. Детални информации за активноста на Facebook на Pixel може да се најдат на следната интернет адреса: Link.
  9. Можно е да се управува со пикселот на Фејсбук со поставување на реклами на нечија сметка на Facebook.com: Врска
 8. ЗАВРШНИ РЕЗОЛУЦИИ

  1. 1. Интернет продавницата може да содржи линкови до други интернет-страници. Операторот охрабрува да се запознае со политиката за приватност воспоставена за такви други интернет-страници. Оваа политика за приватност се однесува само на Интернет продавницата на операторот.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop