ТАБЕЛА НА СОДРЖИНА:

 1. ПОГЛАСИ ЗА ПРОИЗВОДИ
 2. СПЕЦИЈАЛНА ГАРАНЦИЈА ЗА ЗАДОВОЛСТВО
 3. ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ДОГОВОР
 1. ПОГЛАСИ ЗА ПРОИЗВОДИ

  1. Основата и обемот на одговорноста на продавачот кон клиентот, доколку продадениот производ има физички или правен недостаток (гаранција) се наведени во општо обврзувачките одредби на законот, особено во Граѓанскиот законик (чл. 556-576 од Граѓанскиот законик Код).
  2. Продавачот е должен да му обезбеди на клиентот производ без дефекти. Детални информации за одговорноста на продавачот поради дефекти на Производот и правата на клиентот се наведени на веб-страницата на Интернет продавницата, во обележувачот за поплаки.
  3. Клиентот треба да поднесе жалба до операторот. Жалбата може да се поднесе електронски преку формулар за контакт.
  4. Се препорачува Клиентот да ги даде следните информации во описот на жалбата: (1) информации и околности во врска со предметот на жалбата, особено видот и датумот на дефектот; (2) барање метод за усогласување на Производот со Договорот за продажба или изјава за намалување на цената или откажување од Договорот за продажба; (3) податоци за контакт на подносителот на жалбата и (4) број на нарачка - ќе го олесни и побрзо разгледувањето на жалбата од страна на продавачот. Барањата дадени во претходната реченица се само препораки и тие не влијаат на ефективноста на жалбите поднесени поинаку од препорачаниот опис.
  5. Продавачот ќе одговори на приговорот на клиентот веднаш, најдоцна во рок од 14 календарски дена од поднесувањето на жалбата. Продавачот ќе го информира Клиентот поединечно за начинот на поединечно решавање на поднесената жалба или тоа ќе го направи преку Операторот. Доколку клиентот, кој е потрошувач бара замена на стварите или отстранување на дефект или изјавил за намалување на цената, со наведување на износот за кој цената треба да се намали, а продавачот не одговорил на побарување во рок од 14 календарски дена, се верува дека тој го признал побарувањето како разумно.
  6. Клиентот, кој ги користи правата на гаранцијата, е должен да го обезбеди дефектниот производ на следната адреса: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus, Велика Британија. Во случај на клиент, кој е потрошувач, трошоците за обезбедување на Производот ги сноси продавачот, во случај на клиент, кој не е потрошувач, трошоците за испорака ги сноси Клиентот.
 2. СПЕЦИЈАЛНА ГАРАНЦИЈА ЗА ЗАДОВОЛСТВО

  1. Продавачот дава Посебна гаранција за задоволство, која се состои во фактот дека во случај ако Клиентот не е задоволен со Производот, тој ќе има право да даде понуда за раскинување на Договорот за продажба. Во случај ако Договорот за продажба опфаќа повеќе од еден производ и клиентот е овластен да користи Посебно гарантно задоволство само во врска со одредени производи опфатени со овој Договор, кога понудата за раскинување на Договорот за продажба ќе биде само делумна и ќе се однесува само на такви одредени производи.
  2. Клиентот споменат во точка 7.1. ќе има право да го користи Посебното задоволување на гаранцијата во рок од 21 ден од датумот наведен во точка 5.4 од Регулативата.
  3. Клиентот споменат во точка 7.1. ќе има право да ја користи Специјалната гаранција за задоволство само еднаш во однос на секој од понудените производи. Посебната гаранција за задоволство се однесува само на првиот договор за продажба, чиј предмет бил даден производ и не го опфаќа секој нареден договор за продажба, чиј предмет е таков производ.
  4. Клиентот споменат во точка 7.1. ќе има право да ја користи Посебната гаранција за задоволство само во случај ако се исполнети следните услови:
   1. Клиентот го користел производот барем еднаш;
   2. Клиентот го користел производот во согласност со упатствата за употреба приложени кон истиот, а особено не ги надминал препорачаните дози на Производот,
  5. За користење на Специјалната гаранција за задоволство, клиентот споменат во точка 7.1. треба:
   1. поднесете соодветна изјава за намерата да ја користите Специјалната гаранција за задоволство преку формулар за контакт,
   2. наведете ги следните податоци преку формулар за контакт: број на нарачка, име и презиме, улица и број на куќа, град, поштенски број, телефонски број обезбеден при нарачката, број на банкарска сметка, број на купени пакети, вкупен износ за купување, датум на испорака, датум на нарачка, тежина пред третман, тежина по третман , број на калории земени дневно, количина на течности земени дневно, опис на употребата на производот, забележани ефекти на додатокот Само поднесување на сите горенаведени улхраната и завршувањето на активностите ќе бидат еквивалентни со давање понуда за раскинување на Договорот за продажба.
  6. Операторот, во рок од 30 дена од давање изјави и давање податоци споменати во точка 7.5, ќе ги анализира испратените понуди и податоци и ќе го информира Клиентот за нејзиното прифаќање или одбивање.
  7. Во случај ако клиентот користи специјална гаранција за задоволство, продавачот ќе му ја врати на клиентот цената на овој производ, но со исклучок на трошоците за испорака на производот. Во случај ако Клиентот споменат во точка 7.1. врз основа на еден Договор за продажба, купил повеќе од една ставка од Производот, тогаш Продавачот ќе му ја врати само цената на еден производ од производот. Враќањето на цената ќе се случи во рок од 14 дена од информирањето на Клиентот за прифаќање на понудата на Договор за продажба.
  8. Одредбите од оваа ставка не се однесуваат и не ги менуваат одредбите од законот или одредбите од регулативите во врска со одговорноста на продавачот за дефектите на таквите работи.
 3. ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ДОГОВОР

  1. Потрошувачот, кој склучил договор од далечина, може да се откаже од договорот во рок од 14 календарски дена без да наведе причини и без да сноси трошоци, освен трошоците наведени во точка 9.8 од Регулативата. За да го задржите рокот доволно е да испратите изјава пред да истече. Изјавата за откажување од договор треба да се достави до Продавачот директно или преку Операторот. Изјавата може да се поднесе на пример:
   1. писмено на адресата на операторот наведена во Правилникот за воведување; или
   2. електронски преку формулар за контакт.
  2. Примерок на образец за откажување од договорот е содржан во прилог бр. 2 на Законот за правата на потрошувачите и дополнително е достапен во точка 11 од Правилникот и на веб-страницата на Интернет продавницата во обележувачот за откажување од договорот . Потрошувачот може да го користи формуларот, но тој не е задолжителен.
  3. Терминот за откажување од договорот започнува:
   1. за договорот, врз основа на кој продавачот издава Производ и е обврзан да пренесе наслов на истиот (на пример, Договор за продажба) - од моментот на преземање на производот во сопственост од страна на потрошувачот или трето лице назначено со него, различен од превозникот и во случај на договор, кој: (1) опфаќа многу Производи, кои се обезбедени одделно, во серии или делови - од моментот на преземање на последниот Производ во сопственост, серијата или дел ( 2) се состои во редовно обезбедување на Производите за одредено време - од моментот на преземање на првиот од Производот во сопственост.
   2. за други договори - од датумот на склучување на Договорот.
  4. Во случај на откажување од договор склучен од далечина, договорот се смета дека не е склучен.
  5. Продавачот е должен да му ги врати на потрошувачот, веднаш, но најдоцна во рок од 14 календарски дена од приемот на изјавата на потрошувачот за откажување од договорот, сите плаќања што ги подмирил, вклучувајќи ги и трошоците за испорака на производот ( освен дополнителните трошоци кои произлегуваат од изборот на даден потрошувач за испорака, различен од најевтиниот начин на испорака достапен во Интернет продавницата). Продавачот го враќа плаќањето со користење на истиот начин на плаќање како што го користи потрошувачот, освен ако потрошувачот експлицитно не се согласил на различен начин на враќање, што не повлекува никакви трошоци. Доколку продавачот не предложил сам да го подигне Производот од потрошувачот, тој може да чека со враќање на исплатите добиени од потрошувачот до моментот на враќање на Производот или доставување доказ за испраќање од страна на потрошувачот, во зависност од се јавува порано.
  6. Потрошувачот е должен веднаш да му го врати Производот на продавачот, најдоцна во рок од 14 календарски дена од моментот кога се откажал од договорот, или да му го достави на лицето овластено од продавачот на прием, освен ако Продавачот предложи сам да го добие Производот. За да го задржите рокот доволно е да го вратите Производот пред да истече. Потрошувачот може да го врати Производот на следната адреса: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus, Обединетото Кралство.
  7. Потрошувачот сноси одговорност за намалување на вредноста на Производот, доколку тоа е резултат на користење на начин што го надминува методот неопходен за препознавање на природата, карактеристиките и функционирањето на Производот.
  8. Можни трошоци поврзани со откажување на потрошувачот од договор, што потрошувачот е должен да ги плати:
   1. Доколку потрошувачот избрал начин на испорака на производот различен од најевтиниот, нормален начин на испорака во Интернет продавницата, Продавачот не е обврзан да му ги врати на потрошувачот трошоците што ги сноси дополнително.
   2. Потрошувачот ги сноси директните трошоци за враќање на производот.
   3. Во случај на Производ, кој е услуга, чие завршување - на потрошувачотексплицитно барање - започнато пред истекот на времето за откажување од договор, потрошувачот, кој го извршува правото на откажување од договор. Износот што треба да се плати се пресметува пропорционално на обемот на исполнетиот надомест, сметководствено за цената договорена во договорот или надоместокот. Ако цената или надоместокот се преголеми, основата за пресметување на износот е пазарната вредност на исполнетиот надомест.
  9. Правото да се откаже од договор склучен на далечина не му служи на потрошувачот во врска со следните договори:
   1. (1) обезбедување на услуги, доколку продавачот ја дал услугата целосно врз основа на експлицитна согласност на потрошувачот, а клиентот бил известен пред разгледувањето, дека по нејзиното исполнување од страна на продавачот, тој или таа ќе го изгуби правото да се откаже договор; (2) во која цената или надоместокот зависи од флуктуациите на финансискиот пазар, кои Продавачот не е во можност да ги контролира и кои може да настанат пред истекот на рокот за откажување од договор; (3) во кој предмет на разгледување е непрефабрикуван производ, произведен врз основа на спецификацијата на потрошувачот или служи за неговите или нејзините индивидуализирани потреби; (4) во кој предмет на разгледување е производ подложен на брзо влошување или со краток датум за „користење пред“; (5) во кој предмет на разгледување е производ обезбеден во затворено пакување, кое не може да се врати по отворањето поради здравствена заштита или од хигиенски причини, доколку пакувањето е отворено по обезбедувањето; (6) во кои предмет на разгледување се производи кои по испораката, со оглед на нивната природа, трајно се поврзуваат со други работи; (7) во кои предмет на разгледување се алкохолните пијалоци чија цена е договорена при склучувањето на Договорот за продажба, а чие обезбедување може да се случи само по истекот на 30 дена и чија вредност зависи од флуктуациите на пазарот. , над кои Продавачот нема контрола; (8) во кој потрошувачот изречно барал продавачот да го посети за да изврши итна поправка или одржување; ако продавачот дополнително обезбедува други услуги од горенаведените, кои потрошувачот барал да му бидат обезбедени, или ако продавачот обезбедува други Производи освен резервни делови потребни за извршување на поправки или работи за одржување во врска со дополнителни услуги или Производи; (9) во кој предмет на разгледување е снимање на звук или визуелно снимање или компјутерски софтвер обезбеден во затворено пакување, ако пакувањето е отворено по испораката; (10) обезбедување списанија, периодични списанија или списанија, освен договор за претплата; (11) склучен по пат на јавно наддавање; (12) за давање услуги во опсегот на сместување за други цели освен станбени, транспорт на работи, закуп на автомобили, угостителство за храна, услуги поврзани со релаксација, забава, спортски и културни настани, доколку со договор е наведен датумот или периодот. на обезбедување на услугата; (13) за обезбедување на дигитална содржина, која не е зачувана на материјален носач, доколку исполнувањето на надоместокот започнало со експлицитна согласност на потрошувачот пред истекот на рокот за откажување од договорот и откако Продавачот го известил за губењето на правата за откажување од договор.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop