Операторот на оваа Интернет продавница и давателот на услуги е ONEBRAND TRADING LIMITED, адреса Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus. Можно е да се контактирате со операторот преку посебна форма за контакт достапна на обележувач: „CONTACT“ на Интернет-страницата на операторот: https://mk.healthlabs.shop

ТАБЕЛА НА СОДРЖИНА:

 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
 2. ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦАТА
 3. УСЛОВИ И УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОДАЖЕН ДОГОВОР
 4. МЕТОДИ И ДАТУМИ НА ПЛАЌАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ
 5. ТРОШОЦИ, МЕТОДИ И ДАТУМ НА ИСПОРАКА НА ПРОИЗВОДОТ
 6. ПОГЛАСИ ЗА ПРОИЗВОДИ
 7. СПЕЦИЈАЛНА ГАРАНЦИЈА ЗА ЗАДОВОЛСТВО
 8. ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ДОГОВОР
 9. ОДРЕДБИ ЗА ПРЕТПРИЕМНИЦИТЕ
 10. КОНЕЧНИ РЕЗОЛУЦИИ
 11. ПРИЛОЗИ
 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

  1. Овие регулативи се однесуваат и на потрошувачите, како и на претприемачите кои ја користат Интернет продавницата, освен ако одредени одредби од Регулативите не предвидуваат поинаку и се однесуваат само на потрошувачи или претприемачи.
  2. Интернет-продавницата врши продажба на додатоци во исхраната, кои во светлината на законот за храна и исхрана (Ј. од законите 2006 бр. 171 точка 1225 со измени) не претставуваат лек, и намирници во форма од капсули, апчиња, вреќи за прав, ампули или шишиња со капалка и во други форми. Нивната цел е само дополнување на исхраната на Клиентот со витамини, минерали или други супстанции со нутритивен ефект или друго физиолошко дејство. Додатоци во исхраната се продаваат во Интернет продавницата и не може, и не претставуваат замена за медицински производи што му ги препишал на Клиентот лекар.
  3. Интернет продавницата ја спроведува и управува Операторот, кој нуди производи и електронски услуги, координира и води контакти со клиентите, организира потпишување договори за продажба, го интегрира склучувањето на договори за продажба со системот за наплата на такси и наплата на сметка на склучените договори за продажба.
  4. Страната на договорот за продажба е продавачот наведен во Правилникот. Само Продавачот сноси одговорност за комплетирање на Договорот за продажба. Операторот не е страна на Договорот за продажба и затоа не е одговорен за неговото извршување. Во врска со водењето и управувањето со Интернет продавницата, Операторот дејствува во име и во име на продавачот.
  5. Дефиниции:
   1. Деловен ден – секој ден од понеделник до петок, освен деновите кои законски се без работа.
   2. ФОРМУЛАР ЗА НАРАЧКА - Електронска услуга, интерактивна форма достапна во Интернет продавницата која овозможува нарачка, особено со додавање Производи во електронската кошничка и специфицирање на условите на Договорот за закуп, вклучувајќи го и начинот на набавка и плаќање.
   3. ФОРМА ЗА КОНТАКТ – Електронска услуга, интерактивна форма, достапна во Интернет продавницата во обележувачот споменат во воведот на прописите, овозможувајќи му на клиентот да контактира со операторот, особено за прашања поврзани со поставување прашања, добивање информации за сложена нарачка , поднесување жалби, поднесување изјава за откажување од договор;
   4. КЛИЕНТ - (1) физичко лице со целосна способност за правни работи и во случаи предвидени со обврзувачки закони и прописи и физичко лице кое има ограничена способност за правни работи; (2) физичко лице; или (3) организациска единица без правно лице, која има правни способности врз основа на закон; - кој склучил или има намера да склучи договор за продажба со продавачот или кој го користи или има намера да го користи електронскиот формулар.
   5. ГРАЃАНСКИ ЗАКОНИК – граѓански законик, закон од 23 април 1964 година (имено 10 мај 2018 година Ј. од закони од 2018 година, точка 1025 со измени и дополнувања).
   6. NEWSLETTER – Електронска услуга, услуга за електронска дистрибуција што ја обезбедува Давателот на услуги преку електронска пошта е-пошта, која им овозможува на сите клиенти да добиваат од Давателот на услуги циклични содржини на следните изданија на билтен што содржи информации за производи, новини и промоции во Интернет продавницата.
   7. ПРОИЗВОД - движна ствар достапна во Интернет продавницата, која е предмет на Договор за продажба помеѓу клиентот и продавачот.
   8. ПРОПИСИ - овие услови и прописи на Интернет продавницата.
   9. ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА - Интернет продавницата достапна под следниот Интернет aадреса: https://mk.healthlabs.shop , што го спроведува и управува операторот .
   10. ПРОДАВАЧ
   11. ОПЕРАТОР / ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ – субјект наведен во воведот на Регулативата.
   12. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА - Договор за продажба на производи склучен или што треба да се склучи помеѓу клиентот и продавачот преку Интернет продавницата.
   13. ЕЛЕКТРОНСКА УСЛУГА - услуга обезбедена по електронски пат од операторот во име на клиентот преку Интернет продавницата.
   14. ЗАКОН ЗА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, ЗАКОН – значи закон од 30 мај 2014 година за правата на потрошувачите (Ј. од законите бр. 2014 точка 827 со измени)
   15. НАРАЧКА - изјава за волја на клиентот направена преку Операторот со формуларот за нарачка и со намера директно да склучи договор за продажба на производи со продавачот.
 2. ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦАТА

  1. Во Интернет продавницата достапни се следните електронски услуги: Формулар за нарачка и Билтен.
   1. Формулар за нарачка - користењето на Формуларот за нарачка започнува во моментот кога Клиентот ќе го додаде првиот Производ во електронската кошничка во Интернет продавницата. Нарачката се прави кога Клиентот истовремено ќе исполни два последователни чекори - (1) на пополнување на формуларот за нарачка и (2) на кликнување на полето „Потврди купување“ на страницата на Интернет продавницата, откако ќе го пополни Формуларот за нарачка - до овој момент постои опција за индивидуална измена на воведените податоци (за да го направите ова, ве молиме следете ги прикажаните упатства и информации достапни на страницата на Интернет продавницата). Неопходно е Клиентот да ги даде следните лични податоци во Формуларот за нарачка: име и презиме, адреса (улица, број на стан/стан, поштенски број, град, држава), електронска пошта, телефонски број и податоци во врска со Договорот за продажба: Производ /и, број на производ/и, место и начини на снабдување со производи, начин на плаќање. Формуларот за нарачка не предвидува опција за именување на имињата на клиентите, кои не се потрошувачи и нивните NIP броеви; во случај на поднесување Формулар за нарачка од таквите клиенти, податоците вклучувајќи го името на клиентот и НИП треба да се дополнат преку Формуларот за контакт за да може да се издаде соодветна фактура за ДДВ.
    1. Електронската услуга - Формулар за нарачка, се обезбедува бесплатно и има единствена природа и завршува во моментот на правење нарачка преку овој формулар или во моментот на претходен прекин на правењето нарачка и со негова поддршка од страна на Клиент.
   2. Билтен – користењето на Билтенот се случува откако ќе се достави електронската пошта, на која треба да се испратат следните изданија на Билтенот, во одредено поле од Формуларот за нарачка и за давање согласности за примање такви вести, потребни во овој форма .
    1. Електронската услуга Билтен се обезбедува бесплатно на неограничено време. Клиентот има опција, во секое време и без да наведе причина, да се одјави од Билтенот (Оставка од билтенот) со кликнување на соодветната врска видлива во секој Билтен или преку Формулар за контакт.
   3. Контакт формулар - оваа услуга овозможува да се контактира со операторот и бара избор на тема за која Клиентот контактира и давање електронска пошта, со која Операторот или Продавачот може да контактираат со Клиентот. Формуларот исто така овозможува поширок опис на причината за контакт (вклучувајќи на пример давање изјава или поставување прашање) и додавање прилози.
    1. Електронската услуга за контакт формулар се обезбедува бесплатно и има единствена природа и завршува во моментот на кликнување на иконата „Испрати“ или во моментот на претходен прекин на користењето на овој формулар од страна на клиентот.
  2. Технички барања неопходни за соработка со телеинформатичкиот систем што го користи Давателот на услуги: (1) компјутер, лаптоп или друг мултимедијален уред со пристап до Интернет; (2) пристап до електронска пошта; (3) Интернет прелистувач: Mozilla Firefox во 17.0 верзија и понова, Internet Explorer во верзија 10.0 и понова, Opera во верзија 12.0 и повисока, Google Chrome во верзија 23.0. и повисоко, Safari во верзија 5.0 и повисока, Microsoft Edge во верзија 25.10586.0.0 и повисока; (4) препорачана минимална резолуција на екранот: 1024x768; (5) префрлување во интернет прелистувачот на опцијата за зачувување на датотеки со колачиња и сервисирање Javascript.
  3. Клиентот е должен да ја користи Интернет продавницата на начин кој е усогласен со законот и добрите обичаи, имајќи ги предвид почитувањето на личните права и авторските права и интелектуалната сопственост на Примачот и трети лица. Клиентот е должен да воведе податоци во согласност со реалната состојба. На клиентот му е забрането да дава нелегална содржина.
  4. Начинот на справување со поплаки во врска со електронските услуги:
   1. Поплаки поврзани со обезбедување на електронски услуги од страна на давателот на услуги и други поплаки поврзани со работата на Интернет продавницата (со исклучок наg Постапката за приговори за производот, која беше наведена во точка 6 од Регулативата) Клиентот може да ја достави до операторот преку Формуларот за контакт.
  5. Се препорачува клиентот да ги даде следните информации во описот на жалбата: (1) информации и околности во врска со предметот на жалбата, особено видот и датумот на неусогласеност; (2) побарувањата на клиентот; и (3) податоци за контакт на подносителот на жалбата; (4) број на нарачка - ќе го олесни разгледувањето на жалбата од страна на Давателот на услуги. Барањата дадени во претходната реченица се само препораки и тие не влијаат на ефективноста на жалбите поднесени поинаку од препорачаниот опис.
  6. Одговорот на давателот на услуги на приговорот се јавува веднаш, не подоцна од 14 календарски дена од поднесувањето на жалбата.
 3. УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОДАЖЕН ДОГОВОР

  1. Склучувањето на договор за продажба помеѓу клиентот и продавачот се случува на начин наведен во точка 3 од Правилникот.
  2. Цената на производот во соодветната валута ќе биде видлива на веб-страницата на Интернет продавницата и вклучува даноци. Клиентот се советува на сајтовите на Интернет продавницата за цената и даноците за Производот, кој е предмет на Нарачката (исто така и такси за транспорт, обезбедување и поштенски трошоци) и за други трошоци, и доколку е невозможно да се утврди големината на надоместоците - за обврската за нивно плаќање - во моментот на правење на нарачката, исто така и во моментот кога Клиентот ќе изјави дека има намера да биде обврзан со Договорот за продажба.
  3. Информациите содржани во сите страници на Интернет продавницата не претставуваат понуда согласно чл. 66 § 1 од граѓанскиот законик, но само покана за склучување договор за продажба.
  4. Постапката за склучување на Договорот за продажба во Интернет продавницата со Формуларот за нарачка
   1. Склучувањето на Договор за продажба помеѓу Клиентот и Продавачот се случува по претходно поднесување на нарачки од страна на Клиентот во Интернет продавницата, во согласност со точка 2.1.1 од Регулативата, потврдување на операторот дека ја примил за комплетирање и по прифаќајќи ги одредбите од Правилникот.
   2. Кога нарачката е направена, операторот веднаш го потврдува нејзиниот прием и потоа, ја прифаќа нарачката за комплетирање од страна на продавачот. Потврда за примање на нарачката и нејзино прифаќање за комплетирање доаѓа со испраќање на соодветна е-пошта од страна на операторот до Клиентот, на адресата дадена од Клиентот при правењето на нарачката, која содржи најмалку изјави на продавачот за примање на нарачката, нејзино прифаќање. и потврда за склучување на Договорот за продажба. Во моментот кога Клиентот ќе ја прими горенаведената е-пошта, се склучува Договорот за продажба помеѓу Клиентот и Продавачот.
  5. Зачувувањето, обезбедувањето и доставувањето на содржината на склучениот договор за продажба на клиентот се случува со (1) доставување на овие Правила на веб-страницата на клиентот и (2) испраќање е-пошта до клиентот, како што е споменато во точка 3.4. 2. на Правилникот. Содржината на Договорот за продажба е дополнително зачувана и обезбедена во ИТ системот на Интернет продавницата на продавачот
  6. Регулативата е достапна на веб-страницата на Интернет продавницата, но по барање на клиентот, Операторот ја обезбедува и на начин што ќе им овозможи на клиентите да ја добијат, репродуцираат и снимаат содржината испраќајќи ја во PDF формат на електронска пошта назначена од Клиентот. Документот во PDF форма може да се прочита преку соодветна апликација, на пример како Adobe® Reader, која може да се собере бесплатно од www.adobe.com. Во исто време, Регулативата му се обезбедува на Клиентот да ја преземе во формат PDF, од Интернет продавницата при правење нарачки. Дополнителна проверка на податоците на Клиентот кои претходат на испраќањето на соодветната е-пошта со потврда за прием на нарачката може да се изврши по телефон. По приемот од страна на клиентот на горната е-пошта, договорот за продажба помеѓу Клиентот и продавачот е склучен.
 4. МЕТОДИ И ДАТУМИ НА ПЛАЌАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДОТ

  1. Сите плаќања на сметка на Договорот за продажба ги наплатува Операторот во име и во име на продавачот. Операторот му ги обезбедува на клиентот следните начини на плаќање на сметка на Договорот за продажба:
   1. плаќање во готовина при приемот на парцелата.
   2. електронски плаќања и плаќања со картички преку системите Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera и PayPal.com.
    1. Трансакциите направени по електронски пат и со картичка се подмируваат во согласност со изборот на клиентот преку Dotpay.pl, Klarna.com или PayPal.com. Електронските плаќања и плаќањата со картички се сервисираат од:
     1. Dotpay.pl – Компанијата DOTPAY S.A. со седиште во Краков на ул. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, регистрирајте се во регистарот на претприемачипод бр. KRS 0000296790 што го чува Окружниот суд за Краков-Шродмиешцие во Краков, XI Комерцијален оддел на Националниот судски регистар, основна главнина во износ од 4.000.000,00 PLN, уплатен капитал 4.000 000,000 PLN.0 li>
     2. Klarna.com- Klarna Bank AB (publ.), шведско адвокатско друштво, под следната адреса: Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Шведска, тел: +46 8 120 120 00, факс: +46 8 120 120 99 , е-пошта: service@klarna.co.uk, регистрирана во шведскиот регистар на компании под бр. 556737-0431, овластени да водат финансиска активност од Finansinspektionen.
     3. Paysera - "Paysera LT", UAB, литванска адвокатска компанија, под следната адреса: Vilniaus m. спас. Вилњаус м. Менулио г. 7, Литванија, регистрирана под бр. 300060819, чии податоци се собрани и заштитени во Регистарот на правни лица на Република Литванија.
     4. PayPal.com – PayPal (Европа) S.a r.l. & засилувач; Cie, S.C.A., 5. кат 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Луксембург.
  2. Датум на плаќање:
   1. Во случај Клиентот да избере да плати преку банкарски трансфер, преку електронски плаќања или со картичка, Клиентот е должен да го изврши плаќањето во рок од 7 календарски дена од склучувањето на Договорот за продажба.
   2. Во случај клиентот да избере да плати на сметката на парцелата, Клиентот е должен да плати на сметката на парцелата.
 5. ТРОШОЦИ, МЕТОДИ И ДАТУМ НА ИСПОРАКА НА ПРОИЗВОДОТ

  1. Испораката на производот е достапна на територијата на Европската Унија.
  2. Испораката на производот до клиентот се наплаќа, освен ако во Договорот за продажба не е поинаку определено. Трошоците за испорака на производот (вклучувајќи ги надоместоците за транспорт, испорака и поштенски услуги) му се наведени на Клиентот на страниците на Интернет продавницата, во информативниот обележувач за трошоците за испорака и за време на правењето на нарачката, исто така во моментот кога клиентот ја изразува својата намера да биде обврзан со Договорот за продажба.
  3. Продавачот му ги обезбедува на клиентот следните начини на испорака или прием на производот:
   1. по курир или
   2. со курир платено при испорака.
  4. Времето на испорака на производот до клиентот е 7 работни дена, освен ако не е наведен пократок период во даден опис на производот или е даден пократок рок при правењето на нарачката. Во случај на производи со различни термини на испорака, рокот на испорака е најдолгиот предвиден рок, но не смее да надмине 7 работни дена. Почетокот на рокот на испорака на Производот до клиентот се пресметува на следниов начин:
   1. Во случај Клиентот да избере начин на плаќање со банкарски трансфер, електронски плаќања или платежна картичка - од моментот на кредитирање на банкарската сметка или на сметката за порамнување на Операторот.
   2. Во случај клиентот да избере плаќање со готовина при приемот - од датумот на склучување на Договорот за продажба.
 6. ПОГЛАСИ ЗА ПРОИЗВОДИ

  1. Основата и обемот на одговорноста на продавачот кон клиентот, доколку продадениот производ има физички или правен недостаток (гаранција) се наведени во општо обврзувачките одредби на законот, особено во Граѓанскиот законик (чл. 556-576 од Граѓанскиот законик Код).
  2. Продавачот е должен да му обезбеди на клиентот производ без дефекти. Детални информации за одговорноста на продавачот поради дефекти на Производот и правата на клиентот се наведени на веб-страницата на Интернет продавницата, во обележувачот за поплаки.
  3. Клиентот треба да поднесе жалба до операторот. Жалбата може да се поднесе електронски преку формулар за контакт.
  4. Се препорачува Клиентот да ги даде следните информации во описот на жалбата: (1) информации и околности во врска со предметот на жалбата, особено видот и датумот на дефектот; (2) барање метод за усогласување на Производот со Договорот за продажба или изјава за намалување на цената или откажување од Договорот за продажба; (3) податоци за контакт на подносителот на жалбата и (4) број на нарачка - ќе го олесни и побрзо разгледувањето на жалбата од страна на продавачот. Барањата дадени во претходната реченица се само препораки и тие не влијаат на ефективноста на жалбите поднесени поинаку од препорачаниот опис.
  5. Продавачот ќе одговори на приговорот на клиентот веднаш, најдоцна во рок од 14 календарски дена од поднесувањето на жалбата. Продавачот ќе го информира Клиентот поединечно за начинот на поединечно решавање на поднесената жалба или тоа ќе го направи преку Операторот. Доколку клиентот, кој е потрошувач бара замена на стварите или отстранување на дефект или изјавил за намалување на цената, со наведување на износот за кој цената треба да се намали, а продавачот не одговорил на побарување во рок од 14 календарски дена, се верува дека тој го признал побарувањето како разумно.
  6. Клиентот, кој ги остварува правата од гаранцијата, е должен да го обезбеди дефектниот производ на следната адреса: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus, Велика Британија. Во случај на клиент, кој е потрошувач, трошоците за обезбедување на Производот ги сноси продавачот, во случај на клиент, кој не е потрошувач, трошоците за испорака ги сноси Клиентот.
 7. СПЕЦИЈАЛНА ГАРАНЦИЈА ЗА ЗАДОВОЛСТВО

  1. Продавачот дава Посебна гаранција за задоволство, која се состои во фактот дека во случај ако Клиентот не е задоволен со Производот, тој ќе има право да даде понуда за раскинување на Договорот за продажба. Во случај ако Договорот за продажба опфаќа повеќе од еден производ и клиентот е овластен да користи Посебно гарантно задоволство само во врска со одредени производи опфатени со овој Договор, кога понудата за раскинување на Договорот за продажба ќе биде само делумна и ќе се однесува само на такви одредени производи.
  2. Клиентот споменат во точка 7.1. ќе има право да го користи Посебното задоволување на гаранцијата во рок од 21 ден од датумот наведен во точка 5.4 од Регулативата.
  3. Клиентот споменат во точка 7.1. ќе има право да ја користи Специјалната гаранција за задоволство само еднаш во однос на секој од понудените производи. Посебната гаранција за задоволство се однесува само на првиот договор за продажба, чиј предмет бил даден производ и не го опфаќа секој нареден договор за продажба, чиј предмет е таков производ.
  4. Клиентот споменат во точка 7.1. ќе има право да ја користи Посебната гаранција за задоволство само во случај ако се исполнети следните услови:
   1. Клиентот го користел производот барем еднаш;
   2. Клиентот го користел производот во согласност со упатствата за употреба приложени кон истиот, а особено не ги надминал препорачаните дози на Производот,
  5. За користење на Специјалната гаранција за задоволство, клиентот споменат во точка 7.1. треба:
   1. поднесете соодветна изјава за намерата да ја користите Специјалната гаранција за задоволство преку формулар за контакт,
   2. наведете ги следните податоци преку формулар за контакт: број на нарачка, име и презиме, улица и број на куќа, град, поштенски број, телефонски број обезбеден при нарачката, број на банкарска сметка, број на купени пакети, вкупен износ за купување, датум на испорака, датум на нарачка, тежина пред третман, тежина по третман , број на калории земени дневно, количина на течности земени дневно, опис на употребата на производот, забележани ефекти на додатокот Само поднесување на сите горенаведени изјавите и завршувањето на активностите ќе бидат еквивалентни со давање понуда за раскинување на Договорот за продажба.
  6. Операторот, во рок од 30 дена од давање изјави и давање податоци споменати во точка 7.5, ќе ги анализира испратените понуди и податоци и ќе го информира Клиентот за нејзиното прифаќање или одбивање.
  7. Во случај ако клиентот користи специјална гаранција за задоволство, продавачот ќе му ја врати на клиентот цената на овој производ, но со исклучок на трошоците за испорака на производот. Во случај ако Клиентот споменат во точка 7.1. врз основа на еден Договор за продажба, купил повеќе од една ставка од Производот, тогаш Продавачот ќе му ја врати само цената на еден производ од производот. Враќањето на цената ќе се случи во рок од 14 дена од информирањето на Клиентот за прифаќање на понудата на Договор за продажба.
  8. Одредбите од оваа ставка не се однесуваат и не ги менуваат одредбите од законот или одредбите од регулативите во врска со одговорноста на продавачот за дефектите на таквите работи.
 8. ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ДОГОВОР

  1. Потрошувачот, кој склучил договор од далечина, може да се откаже од договорот во рок од 14 календарски дена без да наведе причини и без да сноси трошоци, освен трошоците наведени во точка 9.8 од Регулативата. За да го задржите рокот доволно е да испратите изјава пред да истече. Изјавата за откажување од договор треба да се достави до Продавачот директно или преку Операторот. Изјавата може да се поднесе на пример:
   1. писмено на адресата на операторот наведена во Правилникот за воведување; или
   2. електронски преку формулар за контакт.
  2. Примерок на образец за откажување од договорот е содржан во прилог бр. 2 на Законот за правата на потрошувачите и дополнително е достапен во точка 11 од Правилникот и на веб-страницата на Интернет продавницата во обележувачот за откажување од договорот . Потрошувачот може да го користи формуларот, но тој не е задолжителен.
  3. Терминот за откажување од договорот започнува:
   1. за договорот, врз основа на кој продавачот издава Производ и е обврзан да му пренесе наслов на истиот (на пример Договор за продажба) - од моментот на преземање на производот во сопственост од страна на потрошувачот или трето лице назначено со него, различен од превозникот и во случај на договор кој: (1) опфаќамногу Производи, кои се обезбедуваат одделно, во серии или во делови - од моментот на преземање на последниот производ за поседување, серијата или дел (2) се состои во редовно обезбедување на Производите за одредено време - од моментот на преземање на прв од производот што треба да го поседувате.
   2. за други договори - од датумот на склучување на Договорот.
  4. Во случај на откажување од договор склучен од далечина, договорот се смета дека не е склучен.
  5. Продавачот е должен да му ги врати на потрошувачот, веднаш, но најдоцна во рок од 14 календарски дена од приемот на изјавата на потрошувачот за откажување од договорот, сите плаќања што ги подмирил, вклучувајќи ги и трошоците за испорака на производот ( освен дополнителните трошоци кои произлегуваат од изборот на даден потрошувач за испорака, различен од најевтиниот начин на испорака достапен во Интернет продавницата). Продавачот го враќа плаќањето со користење на истиот начин на плаќање како што го користи потрошувачот, освен ако потрошувачот експлицитно не се согласил на различен начин на враќање, што не повлекува никакви трошоци. Доколку продавачот не предложил сам да го подигне Производот од потрошувачот, тој може да чека со враќање на исплатите добиени од потрошувачот до моментот на враќање на Производот или доставување доказ за испраќање од страна на потрошувачот, во зависност од се јавува порано.
  6. Потрошувачот е должен веднаш да му го врати Производот на продавачот, најдоцна во рок од 14 календарски дена од моментот кога се откажал од договорот, или да му го достави на лицето овластено од продавачот на прием, освен ако Продавачот предложи сам да го добие Производот. За да го задржите рокот доволно е да го вратите Производот пред да истече. Потрошувачот може да го врати Производот на следната адреса: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus.
  7. Потрошувачот сноси одговорност за намалување на вредноста на Производот, доколку тоа е резултат на користење на начин што го надминува методот неопходен за препознавање на природата, карактеристиките и функционирањето на Производот.
  8. Можни трошоци поврзани со откажување на потрошувачот од договор, што потрошувачот е должен да ги плати:
   1. Доколку потрошувачот избрал начин на испорака на производот различен од најевтиниот, нормален начин на испорака во Интернет продавницата, Продавачот не е обврзан да му ги врати на потрошувачот трошоците што ги сноси дополнително.
   2. Потрошувачот ги сноси директните трошоци за враќање на производот.
   3. Во случај на Производ, кој е услуга, чие завршување - на експлицитно барање на потрошувачот - започнало пред истекот на времето за откажување од договор, потрошувачот, кој го извршува правото на откажување од договор. Износот што треба да се плати се пресметува пропорционално на обемот на исполнетиот надомест, сметководствено за цената договорена во договорот или надоместокот. Ако цената или надоместокот се преголеми, основата за пресметување на износот е пазарната вредност на исполнетиот надомест.
  9. Правото да се откаже од договор склучен на далечина не му служи на потрошувачот во врска со следните договори:
   1. (1) обезбедување на услуги, доколку продавачот ја дал услугата целосно врз основа на експлицитна согласност на потрошувачот, а клиентот бил известен пред разгледувањето, дека по нејзиното исполнување од страна на продавачот, тој или таа ќе го изгуби правото да се откаже договор; (2) во која цената или надоместокот зависи од флуктуациите на финансискиот пазар, кои Продавачот не е во можност да ги контролира и кои може да настанат пред истекот на рокот за откажување од договор; (3) во кој предмет на разгледување е непрефабрикуван производ, произведен врз основа на спецификацијата на потрошувачот или служи за неговите или нејзините индивидуализирани потреби; (4) во кој предмет на разгледување е производ подложен на брзо влошување или со краток датум за „користење пред“; (5) во кој предмет на разгледување е производ обезбеден во затворено пакување, кое не може да се врати по отворањето поради здравствена заштита или од хигиенски причини, доколку пакувањето е отворено по обезбедувањето; (6) во кои предмет на разгледување се производи кои по испораката, со оглед на нивната природа, трајно се поврзуваат со други работи; (7) во кои предмет на разгледување се алкохолните пијалоци чија цена е договорена при склучувањето на Договорот за продажба, а чие обезбедување може да се случи само по истекот на 30 дена и чија вредност зависи од флуктуациите на пазарот. , над кои Продавачот нема контрола; (8) во кој потрошувачот изречно барал продавачот да го посети за да изврши итна поправка или одржување; ако продавачот дополнително обезбедува други услуги од горенаведените, кои потрошувачот побарал да се обезбедат, или ако продавачот обезбедува други производи освен резервни делови потребни за да се направат поправки или работи за одржување соодвојување на дополнителни услуги или производи; (9) во кој предмет на разгледување е снимање на звук или визуелно снимање или компјутерски софтвер обезбеден во затворено пакување, ако пакувањето е отворено по испораката; (10) обезбедување списанија, периодични списанија или списанија, освен договор за претплата; (11) склучен по пат на јавно наддавање; (12) за давање услуги во опсегот на сместување за други цели освен станбени, транспорт на работи, закуп на автомобили, угостителство за храна, услуги поврзани со релаксација, забава, спортски и културни настани, доколку со договор е наведен датумот или периодот. на обезбедување на услугата; (13) за обезбедување на дигитална содржина, која не е зачувана на материјален носач, доколку исполнувањето на надоместокот започнало со експлицитна согласност на потрошувачот пред истекот на рокот за откажување од договорот и откако Продавачот го известил за губењето на правата за откажување од договор.
 9. ОДРЕДБИ ВО ВРСКА СО ПРЕТПРИЕМАЧИТЕ

  1. Оваа точка од Регулативата и одредбите содржани во неа се однесуваат само на клиенти, кои не се потрошувачи.
  2. Продавачот има право да се откаже од Договорот за продажба склучен со клиент, кој не е потрошувач, во рок од 14 календарски дена од датумот на склучување. Изјава од овој обем може да поднесе и Операторот. Откажувањето од Договорот за продажба во овој случај може да се случи без изјава за причина и не носи побарувања во однос на продавачот.
  3. Во случај на клиенти, кои не се потрошувачи, Продавачот има право да ги ограничи достапните начини на плаќање и исто така бара да изврши однапред целосно или делумно плаќање, независно од начинот на плаќање што го избрал Клиентот и фактот на склучување договор за продажба.
  4. Во моментот на издавање на Производот од страна на продавачот на превозникот, Клиентот, кој не е потрошувач, добива бенефиции и давачки поврзани со Производот и опасност од случајно губење или оштетување на Производот. Во таков случај, Продавачот нема да сноси одговорност за губење или оштетување на Производот, што настанало од моментот на прифаќање за транспорт до неговото издавање на Клиентот и за доцнење во транспортот на парцелата.
  5. Доколку Производот е испратен до клиентот преку превозник, Клиентот, кој не е потрошувач, е должен да ја прегледа парцелата во времето и во начинот на кој се претпоставува за пратки од овој тип. Доколку изјави дека при транспортот дошло до оштетување или губење на дел од Производот, тој е должен да ги направи сите други активности неопходни за утврдување на одговорноста на превозникот.
  6. Во согласност со чл. 558 § 1 од Граѓанскиот законик, одговорноста на продавачот на сметка за гаранција за Производот кон клиент, кој не е потрошувач, е исклучена.
  7. Во случај на клиенти, кои не се потрошувачи, Давателот на услуги може да се откаже од договорот за одредбите на Електронската услуга со непосреден ефект со испраќање соодветна изјава до Клиентот.
  8. Одговорноста на давателот на услугата или на продавачот во однос на клиентот, кој не е потрошувач, без оглед на неговата правна основа, е ограничена - како во рамките на едно побарување, така и за сите побарувања во сума - до износот на платената цена и трошоците за испорака на сметка на Договорот за продажба, но не повеќе од износот од илјада PLN. Давателот на услуги/Продавачот сноси одговорност во однос на Клиентот кој не е потрошувач само за типични штети предвидливи во моментот на склучување на договорот и не сноси одговорност за изгубена добивка во однос на Клиентот, кој не е потрошувач.
  9. Сите спорови што може да настанат помеѓу продавачот или давателот на услуги и клиентот, кој не е потрошувач, се предмет на суд, надлежен во областа на седиштето на продавачот/давателот на услуги, во случај на спор со продавачот , или давателот на услуги, во случај на спор со давателот на услуги.
 10. КОНЕЧНИ РЕЗОЛУЦИИ

  1. Прашањата поврзани со заштитата на личните податоци се регулирани во Политиката за приватност достапна на Интернет-страницата на операторот наведена во воведот на Регулативата.
  2. Договорите склучени од Интернет продавницата се склучени на полски јазик.
  3. Промена на прописите:
   1. Операторот го задржува правото да изврши измени во Правилникот од важни причини: промена на одредбите на законот; промена на начините на плаќање и испораките - во опсегот во кој таквите промени влијаат врз исполнувањето на одредбите од овие правилници.
   2. Во случај на склучување договори врз основа на овие правилници, со траен карактер, регулативата е обврзувачка за Клиентот, доколку барањата наведени во чл. 384 и 384[1] од Граѓанскиот законик, имено Клиентот бил уредно информиран за промените и не се откажалдоговорот во рок од 14 календарски дена од денот на известувањето. Во случај ако промената на Правилникот резултира со воведување нови такси или зголемување на сегашните, Клиентот, кој е потрошувач, има право да се откаже од договорот.
   3. Во случај на склучување, врз основа на овие регулативи, договори од различна природа од трајните договори (како што е Договорот за продажба), промените на прописите на никаков начин нема да ги нарушуваат стекнатите права на клиентите, кои се потрошувачи пред датумот на спроведувањето на промените во Правилникот, особено промените на Правилникот нема да влијаат на поднесените налози и на веќе склучените или извршените договори за продажба.
  4. За прашањата што не се регулирани во овие регулативи ќе се применуваат општо обврзувачките одредби од полскиот закон, особено: Граѓанскиот законик; закон за давање услуги по електронски пат од 18 јули 2002 година (Ј. од законите 2002 точка 1204 со измени); за договори за продажба склучени до 24 декември 2014 година со клиенти, кои се потрошувачи - одредби од законот за заштита на одредени права на потрошувачите и за одговорност за штети предизвикани од таков штетен производ од 2 март 2000 година (Ј. од законите 2000 година бр. 22 точка 271 со измени) и законот за посебните услови за продажба на потрошувачи и за промена на Граѓанскиот законик од 27 јули 2002 година (Ј од законите од 2002 година бр. 141 точка 1176 со измени); за купопродажни договори склучени до 25 декември 2014 година со клиенти кои се потрошувачи - одредби од закон за правата на потрошувачите од 30 мај 2014 година (Ј од закони 2014 точка 827 со измени и дополнувања); и други релевантни одредби од заеднички обврзувачки закони.
 11. ПРИЛОЗИ